The top ten regional Pokémon iterations throughout the series

Alolan Diglett

Dugtrio 

Galarian Farfetch’d 

Sirfetch’d

Galarian Zapdos 

Galarian Slowpoke,

Slowbro

  Slowking

Alolan Exeggutor